Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku

UBYTOVACIE SLUŽBY A REGISTRAČNÁ POKLADNICA

05.04.2012 (Aktualizované 17.01.2015)

UPOZORNENIE: v novembri 2014 bol novelizovaný zákon č. 289/2008 o o používaní elektronickej registračnej pokladnice. O hlavných zmenách sa dozviete v príspevku Ubytovanie a povinnosť registrovať tržby v registračnej pokladnici od 1. apríla 2015

Evidovanie tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice upravuje Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu, to znamená, že subjekt je podnikateľom.

Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napriklad notár,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu (samostatne hospodáriaci roľník).
Tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom.

Službou je služba uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona.

Zo zákona je zrejmé, že na povinnosť registrovať tržbu prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice musí byť spnený súbeh nasledovných podmienok:
  • subjekt je podnikateľom,
  • subjekt predáva tovar, alebo poskytuje službu definovanú v prílohe 1 zákona,
  • subjekt má z predaja tovaru, alebo poskytovania služby tržby.
V prílohe 1 zákona je uvedený zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici. Do 31.03.2015 platí, že pri poskytovaní služieb ubytovania nie je povinnosť registrovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. V prípade, že okrem ubytovania sú poskytované aj iné služby, ktré sú uvedené v prílohe 1 zákona, tieto samozrejme registrácii podliehajú.

Podobne, podmienkou pre povinnosť registrovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice je, že subjekt je podnikateľom. V prípade, že poskytujete službu prenájmu chaty a nie ste podnikateľ (pre samotný prenájom chaty sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie) tiež sa podľa nášho názoru na vás nevzťahuje povinnosť registrovať tržby prostredníctvom elektronickej registračnej poladnice.

© 2007 - 2018 www.SlovenskaDovolenka.sk      Chaty na prenájom - Ubytovanie na Slovensku - Dovolenka na Slovensku      Všeobecné podmienky